• A- A A+

Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

KÄSKKIRI 12. detsember 2006 nr 38
MUUDETUD kantselei direktori 28. detsembri 2010 käskkirjaga nr 3.1-2/24
 

Käesolev kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006 määruse nr 164 "Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäärad" § 2 ja § 3 ning Vabariigi Presidendi 21. jaanuari 2003 käskkirjaga nr 45 kinnitatud "Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" punktide 3.2.2, 3.2.12 ja 3.2.16 alusel ning kooskõlas kantselei direktori 05. aprilli 2004 käskkirjaga nr 11 "Vabariigi Presidendi Kantselei transpordikorraldus". 

1. Üldsätted

1.1 Käesolevas korras käsitletakse isikliku sõidukina kantselei teenistuja kasutada olevat sõiduautot või muud sõidukit.

1.2 Käesolevat korda ei kohaldata juhul, kui isikliku sõiduki kasutamine ametisõitudeks hüvitatakse Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001 määruse nr 108 "Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord" alusel.

2 Ametisõitude hüvitamine arvestuse pidamisel

2.1 Isikliku sõiduki kasutamine ametisõitudeks hüvitatakse kuni 128 euro ulatuses teenistuja poolt igakuiselt esitatava käesoleva käskkirja lisa 1 vormi kohase ja direktori poolt kinnitatud aruande alusel.

2.2 Aruanne esitatakse punkti 2.1 kohaselt kinnitatuna raamatupidamise osakonnale kuu esimese 10 kalendripäeva jooksul eelneva kalendrikuu kohta. Hüvitis makstakse välja koos aruande esitamise kalendrikuu palgaga.

2.3 Hüvitise suurus arvutatakse läbitud kilomeetrite arvust lähtuvalt arvestusega 1 km = 0,3 eurot.

3 Hüvitamine arvestuse puudumisel

3.1 Vabariigi Presidendi nõunikule, kes kasutab isiklikku sõidukit ning esitab kantselei direktorile taotluse, milles näitab ära sõiduauto riikliku registreerimismärgi, perioodiliselt teostatavate sõitude perioodilisuse ja eesmärgi ning prognoositavate perioodiliste sõitude lõppemise aja, samuti taotletava hüvitise suuruse, makstakse kantselei direktori otsusel hüvitist kuni 64 eurot kalendrikuus.

3.2 Punktis 3.1 nimetatud taotlusele lisab taotleja sõiduki kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia ning kinnituse, et talle või muule isikule ei hüvitata sama sõidukiga tehtud ametisõite muude isikute poolt.

3.3 Kantselei direktor kannab otsuse esitatud taotlusele, mis edastatakse raamatupidamise osakonnale.

4 Kantselei direktori 05. aprilli 2004 käskkirja nr 11 "Vabariigi Presidendi kantselei transpordikorraldus" punktides 3.1 ja 4 asendada sõnad "Isikliku või liisinglepingu alusel kasutatava sõiduauto" sõnadega "isiklikus kasutuses oleva sõiduki".

5 Kantselei direktori 29. jaanuari 2003 käskkiri nr 10 "Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord" tunnistada kehtetuks.

Rainer Saks
Direktor