• A- A A+

Mobiiltelefonide eraldamine ja kasutamine

KÄSKKIRI 06.03.2003 nr 19
MUUDETUD kantselei direktori 11. detsembri 2006 käskkirjaga nr 36
MUUDETUD kantselei direktori 17. jaanuari 2007 käskkirjaga nr 5
MUUDETUD kantselei direktori 15. detsembri 2008 käskkirjaga nr 51
MUUDETUD kantselei direktori 30. detsembri 2008 käskkirjaga nr 53
MUUDETUD kantselei direktori 23. veebruari 2009 käskkirjaga nr 3.1-2/6
MUUDETUD kantselei direktori 28. detsembri 2010 käskkirjaga nr 3.1-2/29
MUUDETUD kantselei direktori 25. novembri 2016 käskkirjaga nr 3.1-2/19
 
Käesolev kord kehtestatakse Vabariigi Presidendi 20. septembri 2001 käskkirjaga nr 134 kinnitatud "Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" punkti 3.2.8. alusel:

1 tunnistatud kehtetuks [kk 25.11.16 nr 3.1-2/19]

2 Kasutuslimiidid

2.1 Mobiiltelefonide kasutuslimiidid, mis ei sisalda kuutasusid, ja täiendavad roaminglimiidid (st andmeside välisriikides) kinnitatakse kantselei direktori poolt. Limiidi muutmiseks esitab teenistuja vahetu juhi kaudu direktorile vabas vormis taotluse, näidates ära soovitava limiidi suuruse.

2.2 Mobiiltelefoni numbri andmisel või teenistuja varasema numbri ülevõtmisel vastavalt punktile 3.1 tutvustab infotehnoloogia ja infoturbe talituse teenistuja numbri saajat ka kehtestatud limiidiga ja võtab teenistuja nõusoleku:

2.2.1 limiiti ületavate summade ja

2.2.2 limiidis mittesisalduvate summade, st kõne- ja andmesideteenuse osutaja poolt esitataval arvel kajastatud kuid kõne- ja andmesideteenusega mitteseotud teenused või tooted ja nende tellimine ning tasulistele numbritele tehtud kõned või saadetud sõnumid, va info- ja taksotellimused, mobiil-ID aktiveerimine ja kasutamine, kinnipidamiseks töötasust või palgast ning edastab teabe nõusoleku andmise kohta raamatupidamise osakonnale. Mobiiltelefonide limiitidega tutvumise kohta antud allkirju ning nõusolekuid limiiti ületavate ja limiidis mittesisalduvate summade kinnipidamiseks säilitatakse teenistuja isiklikus toimikus.

2.3 Arvete laekumisel kõne- ja andmeside teenuste eest teatab raamatupidamise osakond limiiti ületanud ja limiidis mittesisaldunud teenuseid või tooteid tellinud teenistujatele summa, mis kuulub kinnipidamisele nende töötasust või palgast. Teenistuja taotlusel, millele on lisatud arve teenuste- ja/või kõneeristus (väljastab infotehnoloogia ja infoturbe talitus), võib direktori otsusel jätta limiiti ületavad või limiidis mittesisaldunud summad teenistuja palgast kinni pidamata.

2.4 Teenistuja, kellele ei ole antud kantselei telefoninumbrit, kuid kes soovib tööalaste kõne- ja andmesideteenuste hüvitamist, esitab vahetule juhile vabas vormis taotluse, millele on lisatud teenuste- ja/või kõneeristus. Vahetu juht edastab taotluse oma otsusega infotehnoloogia ja infoturbe talituse juhatajale. Teenistujale võib hüvitada tööalaste kõne- ja andmesideteenuste maksumuse limiidi ulatuses.

2.5 tunnistatud kehtetuks [kk 25.11.16 nr 3.1-2/19]

3 Mobiiltelefon ja number

3.1 Mobiiltelefoni number ja mobiiltelefon antakse teenistujale tema vahetu juhi taotlusel infotehnoloogia ja infoturbe talituse poolt. Teenistuja soovil võtab kantselei üle teenistuja varasema numbri.

3.2 Mobiiltelefonid soetatakse kantselei hankekorras ettenähtud viisil. Soetatavad telefonid valib ja soetamist korraldab infotehnoloogia ja infoturbe talituse juhataja, kes kooskõlastab kallimate kui 300 eurot (koos käibemaksuga) maksvate telefonide soetamise eelnevalt kantselei direktoriga.

3.3 Mobiiltelefon antakse üle allkirja vastu ning teenistuja vastutab õigusaktidega ettenähtud korras talle kasutada antud riigivara sihipärase kasutamise ja säilimise eest.

3.4 Mobiiltelefoni tagastamisel kontrollib selle kantseleipoolne vastuvõtja mobiiltelefoni tagastamist seisukorras, milles see kasutajale üle anti (arvestades normaalset kulumist).

3.5 Mobiiltelefoni purunemisel teenistuja süül on teenistuja kohustatud hüvitama selle parandamise või uuega asendamise kulud. Mobiiltelefoni kaotamisel hüvitab teenistuja selle uuega asendamise kulud. Mobiiltelefoni tagastamisel halvemas seisundis, kui selle saamisel (arvestades normaalset kulumist) on teenistuja kohustatud hüvitama mobiiltelefoni seisundi taastamise kulud. Vastavad andmed esitatakse raamatupidamise osakonnale, kes korraldab vastavate kulude kinnipidamise teenistuja palgast kooskõlas töölepingu seadusega.

3.6 Mobiiltelefonide üleandmine-vastuvõtmine vormistatakse kahes eksemplaris koostatavate aktidega, mille allkirjastavad nii üleandja kui vastuvõtja, kes saavad aktist kumbki oma eksemplari. Aktis kajastatakse mobiiltelefoni seisund selle üleandmisel ja üleantav lisavarustus (akulaadija jmt).

3.7 Kantselei esindajaks mobiiltelefonide üleandmisel ja vastuvõtmisel on infotehnoloogia ja infoturbe talituse teenistuja. Akte säilitatakse infosüsteemide ja tehnika talituses.

4 Rakendussätted

4.1 tunnistatud kehtetuks [kk 29.12.10 nr 3.1-2/29]

4.2 Käesoleva käskkirja jõustumisel tunnistatakse kehtetuks kantselei direktori 23. mai 2002 käskkiri nr 29 (muudetud direktori käskkirjadega 28.06.02. nr 33, 02.07.02. nr 34, 11.10.02. nr 39, 25.10.02. nr 40, 02.01.03. nr 2).

Tarmo Mänd
Direktor