• A- A A+

Erisoodustuse andmise kord

KINNITATUD kantselei direktori 31. jaanuari 2001 korraldusega nr 1-8
 

1. Erisoodustus on igasugune kaup, teenus, muu boonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus või kingitus, mis tehakse Vabariigi Presidendi Kantselei (edaspidi kantselei) poolt kantselei teenistujatele.

2. Erisoodustused maksustatakse vastavalt tulumaksuseadusele.

3. Kantselei poolt antavad erisoodustused võivad olla:

3.1 erandkorras lähetustega seotud kulude hüvitamine riikidevahelisest suhtlemisest tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäärasid ületavas osas;

3.2 tasemekoolitus;

3.3 kingitused seoses isiklike tähtpäevadega;

3.4 organisatsiooni kultuuri toetavad üritused (asutuse tähtpäevad jne.);

3.5 sportimisega seotud kulud (spordisaal, ujula jne.).

4. Punktis 3 loetlemata erisoodustuse tegemise korral vaadeldakse igat juhtu eraldi ja selleks aluseks on direktori korraldus.

5. Sportimiseks üüritakse aasta jooksul eelarvevahendite piires üks spordisaal ja ostetakse ujulapääsmed nii, et kõigil töötajail oleks võimalus neid kasutada.

6. Tasemekoolituse hüvitamise otsustab koolituskomisjon.

7. Rahalised vahendid erisoodustuse andmiseks nähakse ette kantselei eelarves.