• A- A A+

Vabariigi Presidendi Kantselei transpordikorraldus

KÄSKKIRI 5. aprill 2004 nr 11
MUUDETUD kantselei direktori 12. detsembri 2006 käskkirjaga nr 38
MUUDETUD kantselei direktori 23. veebruari 2009 käskkirjaga nr 3.1-2/6
MUUDETUD kantselei direktori 13. mai 2011 käskkirjaga nr 3.1-2/13
MUUDETUD Kantselei direktori 1. aprilli 2013 käskkirjaga nr 3.1-2/10
MUUDETUD Kantselei direktori 21. novembri 2013 käskkirjaga nr 3.1-2/27
MUUDETUD Kantselei direktori 31. augusti 2017 käskkirjaga nr 3.1-2/18
 

Käesolev käskkiri on antud Vabariigi Presidendi 21. jaanuar 2003 käskkirjaga nr 45 kinnitatud "Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" punkti 3.2.2 ja 3.2.13 alusel ning reguleerib Vabariigi Presidendi Kantselei (edaspidi Kantselei) teenistujate teenistusülesanneteks vajalike transporditeenuste korraldamist ning hüvitamist.

1 Üldsätted

1.1 Kantselei teenistujatel on õigus kasutada käesolevas korras ettenähtud otstarbel ja viisil Kantselei sõidukit, taksot või isiklikku sõiduautot.

2 Kantselei sõidukite kasutamine

2.1 Kantselei sõidukeid on lubatud kasutada ainult teenistusülesannete täitmiseks nendel teenistujatel, kellele on see õigus antud ametijuhendiga. Sõiduki sihtotstarbelise kasutamise eest vastutab sõidukit kasutav teenistuja.

2.2 Kantselei sõidukite kasutamist , hooldust ja remonti korraldab vanemautojuht.

2.3 Kantselei sõidukite broneerimine toimub Kantselei grupitöövahendi kalendertüüpi ühises kataloogis "Autode kasutamine" kasutades Microsoft Outlook'i, kuhu märgitakse:

2.3.1 ajavahemik (algusajaks märgitakse aeg, mil sõiduk peab olema lähtepunktis ning lõppajaks aeg, mil eeldatavalt on sõiduk jõudnud sihtpunkti);

2.3.2 lähtepunkt;

2.3.3 sihtkoht ning

2.3.4 sõiduki tellija.

2.4 Erandkorras on sõidukit võimalik tellida telefonitsi vanemautojuhi kaudu.

2.5 Sõidu tühistamisel on teenistuja kohustatud koheselt kustutama tema poolt tehtud broneerimiskande ning teatama sõidu tühistamisest telefonitsi kas sõiduki juhile või vanemautojuhile.

2.6 Teenistuja allkirjastab sõiduki kasutamist kajastava kande auto sõidulehel, mida peab autojuht.

2.7 Kooskõlastatult direktoriga tagab vanemautojuht vajadusel Kantselei sõidukite kasutamise ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.

2.8 Vabariigi Presidendi päevakorraga seotud teenistujate sõidud planeerib ja kooskõlastab protokolliosakonna teenistuja või vanemautojuhiga. Sõidukite olemasolu tagab vanemautojuht.

3. Taksode kasutamine

3.1 Üldjuhul kasutatakse teenistusülesannete täitmiseks kantselei sõidukeid. Kantselei sõidukite kasutamise takistuste korral eelistatakse isikliku sõiduauto kasutamist.

3.2 Taksosid on edasilükkamatute ametiülesannete täitmiseks õigus kasutada juhul, kui kantselei sõidukid on hõivatud või muul põhjusel mittekasutatavad, väljaspool üldkehtivat tööaega ja isiklikus kasutuses oleva sõiduki ametisõitudeks mittekasutamisel.

3.3 Punktis 3.2 nimetatud asjaoludel on lubatud kasutada kantseleiga vastava lepingu sõlminud ettevõtte taksot, ettevõtte valik toimub kooskõlas riigihangete seadusega.

3.4 Taksoteenuse kasutamiseks väljastab vanemautojuht isikuliselt registreeritud kliendikaardid direktori poolt kinnitatud limiiditabelis märgitud personaalse kaardi kasutajatele.

3.5 Lisaks punktis 3.4 nimetatud kaartidele väljastab vanemautojuhtdirektori poolt kinnitatud limiiditabelis märgitud struktuuriüksuse ühiskasutuses olevad kaardid, mille kasutamist korraldab ja kaardi kasutuse eest vastutab vastava üksuse juht.

3.6 Punktis 3.4 ja 3.5 kirjeldatud kaartidele on Kantselei direktori poolt kinnitatud kvartalilimiidid (lisa 1). Limiidist kinnipidamist jälgib vastavalt raamatupidamise osakonna poolt väljatöötatavale vormile vanemautojuht ning esitab ülevaate 5 tööpäeva jooksul arvates kuuarve esitamisest kantselei raamatupidamisele ja kaartide kasutamise eest vastutavatele isikutele.

3.7 Lisaks punktides 3.4 ja 3.5 nimetatud kaartidele on sekretariaadis ühekordsed kliendikaardid, mida väljastab sekretariaadi referent või valvesekretär Vabariigi Presidendi ja tema abikaasa külaliste teenindamiseks ning Vabariigi Presidendi käsundusohvitseridele teenistusülesannete täitmiseks. Ühekordsete kliendikaartide väljastamise kohta peab arvestust asjaajamistalitus.

3.8 Kehtetuks tunnistatud

3.9 Taksoteenuseid osutava ettevõtte arve esitab direktorile viseerimiseks vanemautojuht olles eelnevalt võrrelnud esitatud arvet punktis 3.6 seatud kaartide limiitidega ja ühekordsete kliendikaartide aruandega.

3.10 Taksoteenuse limiidi ületamise korral on kaardi vastutaval teenistujal kohustus esitada direktorile aruanne, mis peab sisaldama punktis 3.8.1 ja 3.8.2 küsitud teavet. Vajadusel kohaldatakse limiiti ületavate summade osas palgajuhendis sätestatud korda.

4 Isikliku sõiduauto kasutamine

4.1 Isiklikus kasutuses oleva sõiduki kasutamine ametisõitudeks on Kantselei direktori poolt reguleeritud eraldi, kooskõlas Vabariigi Valitsuse poolt sätestatuga.

4.2 Üldjuhul ei ole isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise saajatel õigus kasutada Kantselei sõidukeid ja taksoteenuseid. Erandjuhtudel, kui puudub võimalus kasutada isiklikku sõiduautot, kooskõlastatakse Kantselei sõidukite või taksode kasutamine direktoriga.

5 Lõppsätted

5.1 kehtetu kk 22.01.2007 nr 10

5.2 kehtetu kk 22.01.2007 nr 10

5.3 Käesoleva korra jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Kantselei direktori:

5.3.1 11. märtsi 1999.a korraldus nr 1-11 "Vabariigi Presidendi Kantselei autode kasutamise kord";

5.3.2 12. septembri 2000.a korraldus nr 1-14 "Taksode ametiülesannetes kasutamise kord".

Tarmo Mänd
Direktor