• A- A A+
KÄSKKIRI 24.11.2020 nr 3.1-2/20


Vabariigi Presidendi Kantselei korraldatavate ülesannete täitmisel Vabariigi President Kersti Kaljulaidi OECD peasekretäriks kandideerimise korraldamisega seotud teenuste ja asjade, sotsiaalteenuste ja eriteenuste hankimisel:
1. järgitakse hangetes, mille eeldatav maksumus jääb alla riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid, Vabariigi Presidendi Kantselei hankekorras väikehangete kohta sätestatut;
2. otsustab hangetes, mille korraldamisel ei ole riigihangete seaduses sätestatud juhtudel nõutav seaduses sätestatud korra järgimine, hanke teostamise viisi hanke eest vastutav isik;
3. on hangete eest vastutavaks isikuks ja kuluhalduriks Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Riisalo
direktor

Alus:
1. Riigihangete seaduse § 9 lg 1
2. Vabariigi Presidendi 25. veebruari 2013 käskkirjaga nr 31 kinnitatud „Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" punktid 3.2.2, 3.2.5, 3.2.8 ja 3.2.13