• A- A A+
Vabariigi President Kersti Kaljulaidi ametiaja lõppemisega seonduvate tegevustega seonduv hankekord

KÄSKKIRI 28.06.2021 nr 3.1-2/9


Vabariigi Presidendi Kantselei korraldatavate ülesannete täitmisel Vabariigi President Kersti Kaljulaidi ametist lahkumise järgse visuaalse identiteedi loomisel ning veebilehe tehnilise lahenduse väljatöötamisel:

1. järgitakse hangetes, mille eeldatav maksumus jääb alla riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid, Vabariigi Presidendi Kantselei hankekorras väikehangete kohta sätestatut;

2. otsustab hangetes, mille korraldamisel ei ole riigihangete seaduses sätestatud juhtudel nõutav seaduses sätestatud korra järgimine, hanke teostamise viisi hanke eest vastutav isik;

3. on hangete eest vastutavaks isikuks ja kuluhalduriks Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik.


(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Riisalo

direktor


Alus:
1. Riigihangete seaduse § 9 lg 1

2. Vabariigi Presidendi 25. veebruari 2013 käskkirjaga nr 31 kinnitatud „Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" punktid 3.2.2, 3.2.5, 3.2.8 ja 3.2.13