• A- A A+
Kolme Mere Algatuse tippkohtumise ettevalmistamisega seonduv hankekord

Kinnitatud kantselei direktori 10. veebruari 2020 käskkirjaga nr 3.1-2/5

Vabariigi Presidendi Kantselei korraldatavate ülesannete täitmisel Kolme Mere Algatuse tippkohtumise ja ärifoorumi ettevalmistamise ja korraldamisega seotud teenuste ja asjade, sotsiaalteenuste ja eriteenuste hankimisel:
1. järgitakse hangetes, mille eeldatav maksumus jääb alla riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid, Vabariigi Presidendi Kantselei hankekorras väikehangete kohta sätestatut;
2. otsustab hangetes, mille korraldamisel ei ole riigihangete seaduses sätestatud juhtudel nõutav seaduses sätestatud korra järgimine, hanke teostamise viisi hanke eest vastutav isik;
3. on hangete eest vastutavateks isikuteks ja kuluhalduriteks:
3.1. protokolliosakonna juhataja - eralendude saabumise, kohapealse transpordi, logistika ja majutuse, tippkohtumise produktsiooni, heli- ja sideteenuste, toimumiskohtade ja konverentsiseadmete rendi, lõuna- ja õhtusöökide, projektijuhtimise hangetes;
3.2. Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik - turunduse ja kommunikatsiooniga ning loovlahendustega seonduvates hangetes.

(allkirjastatud digitaalselt)

Erki Holmberg
siseosakonna juhataja
direktori ülesannetes

Alus:
1. Riigihangete seaduse § 9 lg 1
2. Vabariigi Presidendi 25. veebruari 2013 käskkirjaga nr 31 kinnitatud „Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" punktid 3.2.2, 3.5.5, 3.2.8, 3.2.13 ja 3.4